Phần B

Nghe mệnh lệnh của đối tác và ghi vào tờ giấy.

1)
2)
3)