Phần A

Đọc tờ đơn đặt hàng và đặt món ăn từ đối tác của bạn.

1)
2)
3)